#Alertprogramma 2021-2022: nieuwe ontwikkelingen

Andere regio’s haken aan…

Er is veel animo voor het #Alertprogramma vanuit andere regio’s van het land. Met toestemming van onze opdrachtgever creëren we ruimte om deze regio’s aan te laten haken. Onder welke voorwaarden we dat gaan doen kun je nalezen in dit document. Om nieuwe uitvoeringsteams en trainers mee te nemen in het #Alertprogramma en in de lesmaterialen, organiseren we minimaal vier webinars in het komende schooljaar. Al onze tips en tricks over het implementatieproces en presenteren (lesgeven aan groepen jongeren) komen in de webinars aan de orde. Nieuwe uitvoeringsteams en trainers kunnen zich bij ons aanmelden via info@leerlingalert.nl. Voorafgaande aan de webinar ontvangen we graag het ingevulde aanvraagformulier voor autorisatie voor de achterzijde van onze website met lesmaterialen en onze bibliotheek van de deelnemers. Daarnaast zullen deze nieuwe ambassadeurs, mits de scholen dit toestaan, meelopen met ons reguliere programma in Oost-Nederland om ervaring op te doen. Ook zullen wij hen ondersteunen bij de uitvoering in hun eigen regio.

Module “Maatschappij in de klas” voor toekomstige docenten

We gaan samen met onderwijskundigen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Educatie Academie) en School en Veiligheid een module samenstellen, waarbij toekomstige docenten meer inzicht krijgen in thema’s als criminele uitbuiting, radicalisering, huiselijk geweld en middelengebruik. Hoe kun je dit risicovolle gedrag signaleren bij een leerling/ student en wat in dan jouw handelsperspectief. We willen bereiken dat toekomstige docenten voldoende toegerust zijn op ‘de maatschappij in de klas’, tips geven voor uitvoering van hun mentorrol en duidelijkheid over hun rol als docent bij deze vaak complexe problematiek. We betrekken bij deze module de expertise van andere organisaties. Doel is om de module zo vorm te geven dat ook andere lerarenopleidingen hiermee aan de slag kunnen.

Versterkingsgelden Oost-Nederland

We gaan onze capaciteit van het programmateam inzetten in heel Oost-Nederland. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor in ieder geval voor het komende jaar middelen ter beschikking gesteld.

Lesmateriaal ontwikkelen met officieren van justitie

Samen met het Openbaar Ministerie gaan we ondersteunend lesmateriaal samenstellen. Verhalen van officieren van justitie over wat zij vanuit hun professie meemaken op het thema jongeren en georganiseerde misdaad en hun uitleg over verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld (jeugd)strafrecht, de strafketen en wapen- en opiumwet. Dit materiaal kan gebruikt worden in combinatie met onze lessen, maar ook bijvoorbeeld als onderdeel van criminaliteit en rechtstaat. We hebben superveel zin in dit project.

Samenwerken met een penitiaire inrichting

We hebben af en toe jongeren die ervaring hebben opgedaan in de criminele wereld, die meedraaien met ons #Alertprogramma. In combinatie versterken we de impact van het #Alertprogramma en wordt het persoonlijke verhaal van die jongere in een context geplaatst. Dit smaakt naar meer. Daarom verkennen we met een (plaatsvervangend) directeur van een penitiaire inrichting de mogelijkheid om samen te werken met een penitiaire inrichting. Het #Alertprogramma binnen en buiten de muren van de gevangenis, die tijdens de bewustwordingslessen aan elkaar wordt verbonden. Dat is het plan in notendop. Heel spannend hoe dit avontuur gaat lopen.

Weerbare Maatschappij

Samen met het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zetten we in op de combinatie van de verschillende #Alertprogamma’s en bekijken we of we een Keurmerk Veilige School kunnen ontwikkelen.

Basisscholen, praktijk- en speciaal onderwijs

We willen graag de meesters en juffen van de basisscholen mee nemen in het thema criminele uitbuiting en zullen op aanvraag webinars voor deze doelgroep organiseren. Ook gaan we ons lesmateriaal geschikt maken voor praktijk- en speciaal onderwijs. Dit doen we in samenwerking met medewerkers vanuit deze speciale onderwijsvormen.