Studenten van saxion en hun begeleider die samen onderzoek deden voor leerlingalert

Onderzoeken in relatie tot ons #Alertprogramma

In onze opdracht hebben studenten van Hogeschool Saxion onderzoek uitgevoerd naar verschillende vraagstukken. Ook zijn we in onderdeel geweest van onderzoeken die in opdracht van anderen zijn uitgevoerd. De resultaten willen we jullie niet onthouden. Klik op de titel om naar het onderzoeksrapport te gaan.

Betrekken van ouders bij voorlichtingsbijeenkomsten
In 2020 hebben Nathalie Bleijenburg, Tara Bron, Sem Hendriks, Iris Klein Breteler, Maxime Masselink en Tess van Straten, studenten van het Saxion (Safety- en securitylab) onderzocht op welke manier je ouders kunt betrekken bij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en specifiek met betrekking tot #leerling- en studentalert. Resultaat zijn een aantal praktische vormen, die we graag met het onderwijs (en ook andere geïnteresseerden) delen.
Kosten en baten van het #Alertprogramma
In 2022 onderzochten Sam Hein, Jorinde Stronks, Kim Kappert en Matthijs Wijma de kosten en baten van ons programma. Zij deden dit op basis van duidelijk gestelde veronderstellingen en rekenden twee scenario’s door van jongeren die in de criminaliteit zijn beland. Deze kosten hebben zij afgezet tegen de investering die wordt gedaan met het #Alertprogramma. We delen graag het onderzoek. Vanwege de privacy hebben we de persoonlijke reflecties van de studenten eruit gehaald.
Uit onderzoek blijkt dat 4,6% – 8,8% van alle jongeren en jongvolwassenen, die een bewustwordingsles van het #Alertprogramma hebben bijgewoond, niet afglijden naar de onderwereld van criminaliteit. Als de programmakosten tegenover de kosten van criminaliteit worden gezet, is te zien dat de baten van het #Alertprogramma hoger zijn. Al verschilt dit per scenario en is er een kans dat je jongere alsnog afglijdt, terwijl zij een bewustwordingsles hebben bijgewoond. Infografic
Effect van preventielessen op weerbaarheid tegen ronselactiviteiten
In 2022 onderzocht Nouri Olde Hanter in hoeverre de preventielessen van het #Alertprogramma effect hebben op de weerbaarheid tegen ronselactiviteiten onder leerlingen en studenten en op welke wijze kunnen aanpassingen worden gedaan binnen de preventielessen om weerbaarheid van leerlingen en studenten ten aanzien van ronselactiviteiten te verbeteren en/of te borgen? Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden heeft zij gezocht naar modellen en theorieën die weergeven hoe gedrag tot stand komt. Hieruit bleek dat gedrag tot stand komt middels beïnvloeding van gedragsdeterminanten bewustzijn, motivatie en de intentiestatus en dat het informatieverwerkingsproces dat doorlopen wordt van invloed is op gedrag. Wanneer voldaan wordt aan de eisen van concentratie; ability en motivatie, kan informatie zodanig duurzaam worden verwerkt dat deze ‘eigen’ wordt gemaakt en bestand is tegen overtuigingspogingen.
Op basis van deze inzichten op het gebied van gedragsbeïnvloeding is getoetst of de preventieles aansluit bij de theoretische inzichten. Uit de toetsing is geconcludeerd dat de inhoud van de preventieles grotendeels aansluit bij de huidige theoretische inzichten. Kijkend naar de determinanten en op welke wijze deze tot stand komen, zijn in de preventieles elementen aanwezig die de vorming van deze determinanten en factoren beïnvloeden. Tevens is voldaan aan twee van de drie eisen die worden gesteld om een duurzame verwerking van informatie te waarborgen.
Daarnaast is middels een enquête, gehouden onder leerlingen van het VO leerjaar 3 t/m 6 en de opleidingsniveaus havo en vwo, gemeten in hoeverre de determinanten en factoren daadwerkelijk zijn beïnvloed. Uit de resultaten is gebleken dat drie van de vier gemeten kennisniveaus, onderdeel van de determinant bewustzijn, zijn verhoogd bij de havo dan wel vwo leerlingen. De aanbevelingen zijn te lezen in het onderzoeksrapport.
Vergelijking tussen preventie-instrumenten voorkomen aanwas jongeren in criminaliteit
In 2022 inventariseerde Sarah Geraads in opdracht van het RIEC Zeeland-West Brabant preventieve instrumenten ter voorkoming van aanwas van jongeren in de criminele wereld. Daarbij vergeleek zij Leerlingalert met Kapot Sterk en Criminele Aanwas in hun bijdrage aan verbeteren van de weerbaarheid van jongeren op ‘handelen’, ‘herkennen’, ‘consequenties’ en ‘perspectief’ en welke elementen van de programma’s als belemmerend of bevorderend worden bevonden door de deelnemers en initiatiefnemers. Infografic
Procesevaluatie van het doelmatigheidsonderzoek
Silke Janssen volgde het hele proces van het doelmatigheidsonderzoek, zoals dit is uitgevoerd door Bureau Beke en evalueerde deze. Hieronder kun je haar bevindingen lezen.